19.อย่าลืมพระคุณการุณย์

ไม่มีใครรู้เรื่องโลกหลังความตายเท่าผู้ที่ตายไปแล้ว
ตอบกลับโพส
ภาพประจำตัวสมาชิก
Holy
Defender of lawS
Defender of lawS
โพสต์: 10006
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ ม.ค. 17, 2005 3:06 pm

ศุกร์ ก.ค. 17, 2009 12:08 am

อย่าลืมพระคุณการุณย์

พระศาสนจักรได้กักตุนทรัพย์สมบัติทางวิญญาณไว้ให้เรามากมาย ให้เราเข้ามาดูใกล้ ๆ กันเถอะ!

“โดยพระคุณการุณย์ สัตบุรุษสามารถรับการยกบาปสำหรับตนและวิญญาณในไฟชำระ” (คำสอนคาทอลิก *1498)

พระคุณการุณย์คืออะไร? นี่เป็นคำตอบที่พระศาสนจักรคาทอลิกได้อธิบายไว้

"พระคุณการุณย์ คือ การยกโทษบาปชั่วคราวที่เรากระทำต่อหน้าพระเจ้า ยกไปแล้วในแง่ความผิด การยกบาปซึ่งคริสตชนมีความพร้อมในฐานะเป็นหนี้และตกอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ได้มาโดยความช่วยเหลือของพระศาสนจักรซึ่งเป็นผู้จัดการเรื่องการใช้โทษ และรับจากคลังสมบัติแห่งพระบารมีของพระคริสตเจ้าและบรรดานักบุญ (เปาโล ที่ 6 คำสอนเรื่องพระคุณการุณย์)

พระการุณย์นั้นแบ่งเป็นสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ อยู่กับว่าปลดปล่อยบางส่วนหรือทั้งหมดจากบาปเบาที่ต้องรับเพราะบาป" (คำสอนเรื่องพระคุณการุณย์ 2 เทียบ 3) คริสตชนสามารถได้รับพระคุณการุณย์สำหรับตนเองหรืออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ (กฎหมายพระศาสนจักร ม.994)

รูปภาพ

พระเยซูเจ้าได้มอบอำนาจแก่สาวกและแก่พระศาสนจักร ที่จะมัดและปลดปล่อยตลอดมาหลายศตวรรษโดยหลายวิธี พระศาสนจักรได้ใช้ช่องทางแห่งความเมตตาของพระเจ้าแจกจ่ายพระคุณทั้ง ต่อผู้เป็นและผู้ตาย

“เป้าหมายที่พระศานจักรเพ่งเล็งในการประทานพระคุณการุณย์ มิใช่เพื่อเป็นการชดใช้โทษบาปเท่านั้น แต่เพื่อให้เขาทำกิจศรัทธา การเป็นทุกข์ถึงบาป และการแสดงความรัก เป็นต้นสิ่งที่พาให้เกิดความเชื่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม”

“และถ้าสัตบุรุษอุทิศพระคุณการุณย์แด่ผู้ตาย ก็เป็นการแสดงความรักเมตตาต่อวิญญาณอย่างดียิ่ง เป็นการเตือนใจเขาให้คิดถึงสวรรค์ได้ดีที่สุดในโลก”

แม้ว่าในความเป็นจริง พระคุณการุณคือของประทานที่ให้เปล่า แม้กระนั้นก็มีเงื่อนไขกำหนดไว้เมื่อจะอุทิศให้กับผู้เป็นหรือผู้ตาย ผู้ศรัทธา ต้องรักพระเจ้า เกลียดชังบาป วางใจในพระคุณความดีของพระคริสตเจ้า และ เชื่ออย่างมั่นคงในความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่ ที่พวกเขาจะได้รับจากสหพันธ์นักบุญ

“ผลของการปฏิรูปนี้ก็คือ ความแตกต่างกันเรื่องวัน เดือน ปี ถูกยกเลิก ยังเหลือไว้เพียงความแตกต่าง ระหว่าง พระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ และ พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ ”

เราควรจดจำดังต่อไปนี้ไว้ด้วยว่า
* เราจะขอรับพระคุณการุณย์อุทิศให้คนยังไม่ตายไม่ได้
* ทั้งพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์และพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ อุทิศผู้ตายได้

สัตบุรุษที่ใช้วัตถุเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา (กางเขน ลูกประคำ สายจำพวก รูปพระ) ที่ได้รับการอวยพรอย่างดีจากพระสงฆ์ สามารถรับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ได้ แต่ถ้าวัตถุเหล่านี้ถูกอวยพรโดยพระสันตะปาปาหรือพระสังฆราช สัตบุรุษที่ใช้สิ่งเหล่านี้อย่างเลื่อมใส ก็สามารถรับพระคุณครบบริบูรณ์ในวันฉลองนักบุญเปโตรและเปาโล ขอแต่ให้เขาสวด “บทข้าพเจ้าเชื่อ” โดยใช้บทที่ถูกต้องครบถ้วน


รูปภาพ


ในเอกสารเรื่องเมดจูกอเร ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 1995 พระแม่พูดว่า

“ลูกที่รักทั้งหลาย วันนี้แม่เรียกร้องลูกให้วางศาสนภัณฑ์ที่พระสงฆ์อวยพรแล้วไว้ในบ้านให้มากขึ้น และเรียกร้องทุกคนให้ใส่หรือพกศาสนาภัณฑ์ (ที่อวยพรแล้ว) ไว้กับตัว จงนำศาสนาภัณฑ์ทุกอย่างไปให้พระสงฆ์อวยพร และดังนี้ ซาตานจะโจมตีลูกน้อยลง เพราะพวกลูกจะมีเสื้อเกราะป้องกันมัน”


เพื่อจะได้รับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ มันจำเป็นต้องทำตามวิธีที่ได้บอกไว้ และทำตามเงื่อนไข 3 ประการ – การแก้บาป การรับศีลมหาสนิท และสวดภาวนาตามความมุ่งหมายของพระสันตะปาปา นอกจากนี้ยังเรียกร้องอีกว่า ต้องไม่มีการติดใจในบาป แม้แต่บาปเบาก็ต้องหายไปด้วย

เงื่อนไขในการสวดตามจุดประสงค์ของพระสันตะปาปานั้น คือต้องตั้งใจที่จะชดเชยอย่างเต็มที่ โดยการสวดบท “ข้าแต่พระบิดา” 1 บท และ “วันทามารีอา” 1 บท แต่อย่างไรก็ตาม ผู้มีใจศรัทธามีอิสระที่จะสวดบทใดก็ได้ตามความศัทธา นอกเหนือจากที่พระสันตะปาปากำหนด

เงื่อนไขสำหรับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์

1. พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ถูกประทานให้แก่สัตบุรุษ ผู้ที่ในการทำหน้าที่ประจำวันของตนแล้วต้องเผชิญความลำบากในชีวิต ให้ยกจิตวิญญาณขึ้นหาพระเจ้าด้วยความสุภาพและไว้วางใจ และในใจก็สวดภาวนาด้วยความศรัทธา
2. พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ถูกประทานให้แก่สัตบุรุษ ผู้ที่ในจิตวิญญาณเต็มไปด้วยความศรัทธาและความเมตตา ได้อุทิศตนเองหรือทรัพย์สินของตนแก่พี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ
3. พระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ถูกประทานให้แก่สัตบุรุษ ผู้ที่ จิตตารมณ์แห่งการเป็นทุกข์ถึงบาป สละ หรืออดกลั้นธรรมชาติฝ่ายเนื้อหนังบางอย่างของตนโดยเต็มใจ

รูปภาพ

พระคุณการุณครบบริบูรณ์สามารถได้รับในโอกาสต่อไปนี้

1. เฝ้าศีลมหาสนิทอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
2. สวดสายประคำ 1 สายในวัด กับครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะ
3. เดินรูป 14 ภาค
4. อ่านพระคัมภีร์อย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
5. การเข้าวัดสวดระหว่างเที่ยงวันของวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงเที่ยงวันของวันที่ 2 พฤศจิกายน เพื่อสวดอุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระ
6. เข้า ป่าช้า เพื่อสวดอุทิศแก่ผู้ตาย
7. เข้าร่วมในพิธีรับศีลมหาสนิทครั้ง หรือมิสซาแรกของพระสงฆ์บวชใหม่ หรือวันฉลองครบบวช 25, 50 หรือ 60 ปีของการเป็นสงฆ์
8. รื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาปของตนเองในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์
9. นมัสการกางเขนในพิธีวันศุกร์ใหญ่ (ปาสกา)
10. พรของพระสันตะปาปา รับโดยการฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์ได้ด้วย

โดยการไปสารภาพบาปเป็นประจำสม่ำเสมอ เราอาจจรับพระคุณการุณย์บริบูรณ์ได้หลายครั้ง

วันหนึ่ง ๆ จะรับพระคุณบริบูรณ์ได้เพียงครั้งเดียว แต่จะรับพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์ได้หลายครั้งในหนึ่งวัน ถ้าสวดบทที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ ข้างล่างนี้คือบทสวดบางบทสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย


รูปภาพ

บทสวดสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

1. ข้าแต่นักบุญยอแซฟ
2. พรหมถือสารแจ้งเหตุแก่พระนางมารีย์
3. สายประคำสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (Chaplet of the Holy Souls) **
4. บทสวดประจำวันสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (Daily Prayer For The Holy Souls) **
5. บทสวดเพื่อวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของพระคาร์ดินัล นิวแมน (Cardinal Newman Prayer for the Holy Souls) **
6. บทลีเบรา เม (Liberera Me)
7. บทสดุดีที่ 130 บทภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ (เดปรอฟุนดิส)
8. บท โอ ยัญบูชาศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดพ้นของชาวเรา (O Salutaris Hostia Sacra) **
9. บทแม่พระ ราชินีแห่งสวรรค์ และ แผ่นดิน (Prayer to Mary, Queen of Heaven and Earth) **
10.บทสวดสำหรับบรรดาผู้ตาย (A prayer for the Dead)**
11.บทสวดสำหรับผู้ล่วงลับอันเป็นที่รักของเรา (A Prayer for Our Dear Departed)**
12.บทสวดสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย (Prayer for the Holy Souls)**
13. บทปลดปล่อยพวกเขาจากไฟชำระ (Deliver Them from Purgatory) **
14. บทสวดสำหรับวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ของนักบุญเกอร์ทรูดจ์ (Prayer of St.Gertrude for the Holy Souls)**
(ยังมีอีก)
(** มีบทสวดอยู่ในเวป http://www.newmana.com หรือ http://www.mylovelyjesus.com )

ส่วนพระคุณการุณย์ไม่ครบบริบูรณ์นั้นได้แก่การสวดบทแสดงความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ในท่ามกลางความยุ่งยากของชีวิต และเมื่อเราทำหน้าที่ประจำวันของเราอย่างดี พระคุณนี้ยังรับได้โดยการแสดงความรักเมตตาต่อผู้อื่น การอดอาหารโดยสมัครใจ บทภาวนาสั้น ๆ จากใจ(ที่คิดเอง) ถึงพระเจ้า แม่พระผู้ทรงบุญ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ หนังสือพระคุณการุณย์ระบุรายชื่อบทสวดไว้มากมาย มันเป็นหนังสือล้ำค่าที่ควรค่าแก่การอ่าน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ภาพประจำตัวสมาชิก
(⊙△⊙)คุณxuู๓้uxoม(⊙△⊙)
โพสต์: 892
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ต.ค. 10, 2008 12:38 am

อาทิตย์ ก.ค. 19, 2009 7:15 am

เยอะมากเลยคะ

บทสวดที่เราไม่รู้จักก็มี
s.gabriel
โพสต์: 1011
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ก.พ. 27, 2009 2:21 pm

อังคาร ธ.ค. 07, 2010 11:31 pm

ขอบคุณครับ ที่นำเรื่องดีๆมาแบ่งปันครับ
ภาพประจำตัวสมาชิก
rosa-lee
โพสต์: 4932
ลงทะเบียนเมื่อ: ศุกร์ ม.ค. 29, 2010 2:37 pm

พุธ ก.ย. 09, 2015 10:11 pm

....ปีหน้านี้ 2016 พระสันตะปาปาประกาศ เปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ปีพระเมตตา
มีการรับ พระคุณการุณย์ทั้งปี หลายๆวัดทั่วโลกและในประเทศไทยด้วย
รายละเอียด รอฟังประกาศจากสภาพระสังฆราช และจะแจ้งให้ทราบค่ะ
:s005:
ตอบกลับโพส