"การอ่านพระคัมภีร์ระดับชาวบ้านโรมันคาทอลิก"

รวมสารการประจักษ์แม่พระที่ลำไทร สามารถแสดงความเห็นได้อย่างสุภาพ และไม่อนุญาตให้ตั้งกระทู้ใด ๆ ในบอร์ดนี้
ตอบกลับโพส
Yan Agape
โพสต์: 926
ลงทะเบียนเมื่อ: อังคาร พ.ค. 17, 2005 10:57 am

เสาร์ ก.ค. 16, 2022 3:30 pm

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอเสนอบทความ "การอ่านพระคัมภีร์ระดับชาวบ้านโรมันคาทอลิก" ที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจและนําไปปฎิบัติในชีวิตประจําวันของการเลี้ยงชีพและการเจริญเติบโตของวิญญาน ควบคู่กันไป เพราะ"พระวาจาของพระเป็นเจ้า" เป็นสารของพระองค์ที่ทรงบอกพวกเราในพระคัมภีร์ เริ่มจากพันธสัญญาเก่าถึงพันธสัญญาใหม่ ที่ผู้เขียนชาวอิสราเอลและจากความเชื่อของชุมชนในยุคแรกเริ่มที่ได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ได้เขียนในรูปแบบแตกต่างกันและหลายภาษา เริ่มประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตศักราชถึง 100 ปี คริสตศักราช เสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกันว่า " พระเป็นเจ้าคือผู้ใด" และ " พระองค์ต้องการอะไรจากเรา" แต่ความเห็นเหล่านี้ได้ถูกหลอมละลายให้เป็นสารหนึ่งเดียวเท่านั้น นั่นก็คือ พระวาจาของพระเป็นเจ้า

พระคัมภีร์ของโรมันคาทอลิกมี 73 เล่ม ( พันธสัญญาเก่า 46 เล่ม พันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม) พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ต้องการให้พวกเราอ่านพระคัมภีร์โรมันคาทอลิกครับ อย่าไปอ่านของคริสตศาสนาสาขาอื่นๆที่แยกตัวออกไป เพราะการตีความหมายของพระวาจาของพระเป็นเจ้าบางครั้งไม่ตรงกัน จะทําให้สับสน

ก่อนที่จะอ่านเราต้องรู้ว่าพระวาจาของพระเป็นเจ้าได้ถูกเรียบเรียงไว้อย่างไร เพื่อจุดประสงค์อันใด เริ่มจาก ภาคพันธสัญญาเก่าถึงภาคพันธสัญญาใหม่ ที่เราโรมันคาทอลิกต้องสืบทอดต่อไปให้อนุชนรุ่นหลัง และเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้ ด้วยการทําให้พระวาจาของพระเป็นเจ้ามีชีวิตในตัวของเรา

ภาคพันธสัญญาเดิม
เพ็นทะทูก (หนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์ เขียนโดย โมเสส): ปฐมกาล อพยพ หนังสือเลวีนิติ กันดารวิถี เฉลยธรรมบัญญัติ

ประวัติศาสตร์: โยชูวา ผู้วินิจฉัย นางรูธ หนังสือเล่ม1 ของซามูเอล หนังสือเล่ม 2 ของซามูเอล 1 พงศ์กษัตริย์ 2พงศ์กษัตริย์ กษัตริย์ 1พงศาวดาร 2พงศาวดาร เอสรา เนหะมีย์

นิยาย: โทบิต ยูดิธ เอสเทอร์ 1มัคคาบี 2มัคคาบี

หนังสือปรีชาญาณ: เพลงสดุดี สุภาษิต หนังสือปัญญาจารย์ เพลงซาโลมอน ปรีชาญาณ บุตรสิรา

หนังสือปกาศก: หนังสืออิสยาห์ เยเรมีย์ เพลงคร่ำครวญ บารุค เอเสเคียล ดาเนียล โฮเซยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก โศฟันยาห์ ฮักกาย เศคาริยาห์ มาลาคี


พันธสัญญาใหม่
พระวรสารโดยนักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น
กิจการอัครสาวก
จดหมาย: โรม 1โครินธ์ 2โครินธ์ กาลาเทีย เอเฟซัส ฟีลิปป์ โคโลสี 1เธสะโลนิกา 2เธสะโลนิกา 1ทิโมธี 2ทิโมธี ทิตัส ฟิเลโมน ฮีบรู ยากอบ 1เปโตร 2เปโตร 1ยอห์น 2ยอห์น 3ยอห์น ยูดา วิวรณ์

พันธสัญญาเก่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับพันธสัญญาใหม่: พันธสัญญาเก่าเป็นการเตรียมการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พันธสัญญาใหม่ไม่ได้แทนที่พันธสัญญาเก่า แต่เติมเต็มพันธสัญญาเก่า พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาในโลก (ด้วยการบังเกิดจากพระแม่มารีย์ด้วยพระศักดาของพระจิตเจ้า) เพื่อเปิดเผยให้พวกเรารู้แบบชัดเจนว่า พระเป็นเจ้าคือใคร และพระองค์ต้องการอะไรจากเรา

เราควรเริ่มอ่านจากส่วนไหนของพระคัมภีร์: เริ่มอ่านจากพระวรสารที่พระสงฆ์อ่านในมิสซาวันอาทิตย์ของปีพิธีศักดิ์สิทธิ์ปีนั้น (อ่านส่วนตัวแล้วร่วมอ่านร่วมฟังกับคุณพ่อ) ด้วยการสวดขอความสว่างจากพระจิตเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ นักบุญโยเซฟ ท่านอัครเทวดาไมเกิ้ล เกเบรียล ราฟาเอล คุณพี่อารักขเทวดาของเรา

ผู้นําทางจิตวิญญานบางท่านบอกให้อ่านตอนเช้า เล็กๆน้อยๆ ไม่ต้องรีบร้อนว่าเมื่อไรจะจบ การอ่านพระคัมภีร์ไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือประวัติศาสตร์หรืออ่านบทกวี มันเป็นการเดินทางของความเชื่อที่พระจิตเจ้าควรเป็นผู้นำเรา

นอกเหนือจากการอ่านพระวรสารในมิสซาวันอาทิตย์แล้ว พวกเราก็สามารถอ่านพระวรสารในมิสซาประจําวันได้เช่นกัน ถ้าอ่านในมิสซาทุกวันควรจะครอบคลุมเกือบทุกอย่างและจะจบในสองปี ถ้าอ่านในมิสซาวันอาทิตย์ควรจะจบในสามปี

ชอบข้อความไหนก็เอาปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกสีต่างๆ เขียนกํากับ แล้วจดจํา ครุ่นคิด ไม่ให้ลืมตลอดวัน

การไปร่วมกลุ่มอ่านพระคัมภีร์ของพวกเราโรมันคาทอลิกก็เป็นสิ่งที่ดี ถ้ามีเวลา

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ: อ่านทุกวัน อย่าท้อใจ เพราะผลที่จะได้จากการพบปะกับพระวาจาของพระเป็นเจ้าจะเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

( สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง: อ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าเพื่อที่จะมีความรู้ล้ำเลิศต่อพระเยซูเจ้า การไม่รู้พระวาจาของพระเป็นเจ้าเป็นการไม่รู้พระเยซูเจ้า จงจําไว้ว่าการสวดภาวนาควรมีการอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้าด้วย เพื่อที่พระเป็นเจ้าและมนุษย์จะได้สนทนากัน เราพูดกับพระองค์เมื่อเราสวดภาวนา เราได้ยินพระองค์เมื่อเราอ่านพระวาจาของพระองค์ )

กราบขอบพระคุณ: พระเป็นเจ้า พระแม่มารีย์
ขอบพระคุณ: นักบุญโยเซฟ อัครเทวดาไมเกิ้ล เกเบรียล ราฟาเอล คุณพี่อารักขเทวดา สหพันธ์นักบุญทุกท่าน

อ้างอิง: New American Bible, Saint Joseph Edition by Catholic Book Publishing Corp., www.google.com, พระคัมภีร์ ฉบับคาทอลิก
ตอบกลับโพส